คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

A friend in need is a friend indeed

คนเดียวหัวหาย
คนเดียว
khon diaao
หัว
hŭa
หาย
hăai
สองคน
sŏng khon
เพื่อนตาย
pêuan dtaai

Vocabulary

khon diaao = only one

hŭa = a head

hăai = be lost

sŏng khon = two persons

pêuan dtaai = dead freind

Literal Meaning

A person on their own will lose their head. Two people and the friend dies.

English Proverb

A friend in need is a friend indeed

Explanation

  • Sharebar

Translated literally, a person alone will lose their head. Two people and the friend dies. But the final phrase is in itself an idiom “A friend to die” means, idiomatically, an extremely good, close friend. Some situations in life we just cannot deal with on our own. We need a friend when times are hard. That friend will share the difficulties and ease the burden.

Example

  • Sharebar

สมศรีและสมชายช่วยกันทำรายงาน คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย

sŏmsĕe láe chûay gan tam raai ngaan  kon dieow  hŭa  hăai sŏng   kon   pêuan  dtaai

Somsri and Somchai help each other working on report. Two heads are better than one.