วันพระไม่ได้มีหนเดียว

Every dog has its day.

วันพระ
วันพระ
wan prá
ไม่ได้
mâi dâai
มี
mee
หนเดียว
hŏn dieow

Vocabulary

wan prá = Buddhist holy day

mâi dâai = not

mee = have

hŏn dieow = one time

Literal Meaning

A holy day does not just happen once

English Proverb

Every dog has its day.

Explanation

  • Sharebar

Wan Phra is a holy day, like a Sabbath in Judeo-Christian tradition. It is a time for visiting the temple and making merit. Sometimes things do not turn out well for a particular person, but who knows? Maybe next time round they will be the lucky one and the person enjoying this occasion may not be so lucky next time. And there will be many next times. We will all have our turn at success.

Example

  • Sharebar

ไม่ต้องเสียใจหรอกที่วันนี้เราไม่ชนะเขา วันพระไม่ได้มีหนเดียว

mâi dtông sĭa jai ròk têe wan née rao mâi chá-ná kăo wan prá mâi dâai mee hŏn dieow

Every dog has his day. Somchai will win this match someday.