จับแพะชนแกะ

Haste makes waste

จับแพะชนแกะ
จับ
jàp
แพะ
páe
ชน
chon
แกะ
gàe

Vocabulary

jàp = [to] catch ; seize ; hold

páe = goat

chon = [to] collide with ; hit ; bump against

gàe = sheep ; ewe ; ram

Literal Meaning

To grab a goat to match a sheep

English Proverb

Haste makes waste

Explanation

  • Sharebar

The farmer is rounding up animals to send them to market. It is important to send each type to the right place. If he does his job properly, all the animals will be sorted correctly. If he is rushing the job, doing it in a perfunctory manner, he will tend to mix some of them up, put a goat in with the sheep.  That is the meaning of this saying, to do something in a perfunctory way, not taking enough care to do it properly.

Example

  • Sharebar

ร้านอาหารนี้คนเยอะมากเจ้าของร้านต้องจับแพะชนแกะ วุ่นวายมาก

ráan aa-hăan née kon yúh mâak jâo kŏng ráan dtông jàp páe chon gàe wûn waai mâak

This rasturant has a lot of people. The owner has to To grab a goat to match a sheep. very  chaotic.