สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

Seeing is believing.

สิบปากว่า
สิบ
sìp
ปาก
bpàak
ว่า
wâa
ไม่เท่า
mâi tâo
ตา
dtaa
เห็น
hĕn

Vocabulary

sìp = ten

bpàak = mouth

wâa = tell

mâi tâo = not the same

dtaa = eye

hĕn = see

Literal Meaning

Ten mouths speaking is not the same as an eye seeing

English Proverb

Seeing is believing.

Explanation

  • Sharebar

Before visiting Thailand, one can read guidebooks and have friends describe the sites to see. But you cannot imagine or perhaps even believe the beauty and wonder until you have seen and experienced the Temple of The Emerald Buddha, the mountains in the North or The Sanctuary of Truth for yourself. Words are often inadequate to describe an experience, or when something is described in words, it may not seem possible or feasible until you see it for yourself. Seeing is believing.

Example

  • Sharebar

สมศรีไม่เชื่อในสิ่งที่ใครๆ เขาพูดกัน เพราะว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น

sŏmsĕe mâi chêua nai sìng têe krai krai kăo pûut gan prór wâa  sìp  bpàak  wâa  mâi  tâo  dtaa  hĕn

Somsri will believe it when she sees it with her own eyes. Seeing is believing.