จับปลาสองมือ

Chase two rabbits catch none

จับปลาสองมือ
จับ
jàp
ปลา
bplaa
สอง
sŏng
มือ
meu

Vocabulary

jàp = catch

bplaa = a fish

sŏng = two

meu = hand

Literal Meaning

Catch fish with two hands

English Proverb

Chase two rabbits catch none

Explanation

  • Sharebar

Fish in a river are slippery and fast moving. They are extremely difficult to catch with your hands, so you need to concentrate on one of them and use both hands to try to grab it. That is hard enough to do! If you are greedy and want to try to catch two, one in each hand, as you are watching one, the other will dart away. You are likely then to catch neither. Far better to attempt the possible and stand more chance of success. This proverb is a warning against greed and an exhortation to concentrate on doing one task successfully. A very similar image and meaning is found in the English proverb, Chase two rabbits catch none.

Example

  • Sharebar

สมศรีเลือกคนที่เธอชอบจริงๆ ซักทีสิ อย่าจับปลาสองมือแบบนี้ระวังจะไม่เหลือใครเลย

sŏmsĕe lêuak kon têe ter chôp jing jing sák tee sì yàa jàp bplaa sŏng meu bàep née rá-wang jà mâi lĕua krai loie

“Somsri, choose one you’re really pleased with. Don’t chase two rabbits like this, you will not catch either one.”