ชี้โพรงให้กระรอก

Give the game away

ชี้โพรง
ชี้
chée
โพรง
prohng
ให้
hâi
กระรอก
grà rôk

Vocabulary

chée = [to] indicate ; mark ; show

prohng = hole ; cavity

hâi = to ; for

grà rôk = squirrel

Literal Meaning

Point out a hole to a squirrel

English Proverb

Give the game away

Explanation

  • Sharebar

The squirrel is being hunted and chased by a dog or hunters. You see it and point out a hole in the tree where it can escape and hide. You have told it something helpful that you should not have done in order to help it. You have given the game away

Example

  • Sharebar

ถ้าคุณเก็บของมีค่าไว้ที่บ้าน ก็ไม่ควรบอกให้ใครรู้เพราะเป็นการชี้โพรงให้กระรอก

tâa kun gèp kŏng mee kâa wái têe bâan gôr mâi kuan bòk hâi krai rúu prór jà bpen gaan chée prohng hâi grà rôk

If you keep a value staff at your home, don’t tell anyone because it will be point out a hole to a squirrel