น้ำขึ้นให้รับตัก

Make hay while the sun shines

น้ำขึ้นรีบตัก
น้ำ
náam
ขึ้น
kêun
ให้
hâi
รีบ
rêep
ตัก
dtàk

Vocabulary

náam = water

kêun = rise

hâi = so, then (conjunction)

rêep = hurry

dtàk = grab

Literal Meaning

When the water rises fill the scoop

English Proverb

Make hay while the sun shines

Explanation

  • Sharebar

In times when there is drought, or in a long dry season, the rivers will run dry. There is no point in going to them then to collect water. When the waters rise, water is plentiful. That is the time to collect and store the water. Take action when the conditions are right, because they will change and then it will be too late.

Example

  • Sharebar

ตอนนี้เป็นฤดูท่องเที่ยว จึงมีชาวต่างชาติเยอะ น้ำขึ้นให้รีบตัก

dton-née bpen réu-duu tông tîeow jeung mee chaao dtàang dtàang châat yúh nám kêun hâi rêep dtàk

This time is the high season so there are many foreigners, Make hay while the sun shines.